ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th///

13023378_1320792547934854_341316353_n.jpg04-80777610_1739011782896738_4423126689161150464_n.jpg13045591_1320792521268190_1154507409_n.jpg13615184_1760003750955586_5979061670958565010_n.jpg13059697_778606055608643_2074053862_n.jpg86264184_875439646244294_765267664959438848_n.jpg49654050_371257530104960_3353616425854959616_n.jpg13084058_1022374427857384_1190034108_n.jpg12116297_779168442219071_786485881_o.jpg13052459_1320792501268192_778690024_o.jpg84637259_255589152093922_459978954313302016_n.jpg13698100_827705480698700_9053799145738449667_o.jpg81382844_1018439278513573_1929420397376176128_n.jpg12050845_755184314617484_222673099_o.jpg12939352_772271792908736_1258880687_n.jpg17200593_1378238282197665_692466868_o.jpg80038592_594394254720540_1807420940800229376_n.jpg13149843_784890314980217_1763800008_n.jpgDSC06732.JPG13724132_828193490649899_5883720397860943741_o.jpg17200088_1378238265531000_1642129960_o.jpg79300879_507275369995626_4893478199947689984_n.jpg13010104_775920722543843_880984091_o.jpg12810047_752143211588261_758584386_o.jpg72483863_391698988193067_3477877788302639104_n.jpgDSC06815.JPG06-80547180_562976397593897_1983381215431884800_n.jpgWork02-632-013-2.jpgลอยกระทง22พย61_๑๘๑๑๒๘_0074.jpg72886973_406298160280974_6083225995395989504_n.jpg12970619_775096422626273_1996828416_o.jpg13073133_779168718885710_1564127951_o.jpg13692932_828194020649846_1097523593855004318_o.jpg80051013_2889086141141504_8972720687512813568_n.jpg13140551_784890174980231_1553463694_n.jpg12790214_752142611588321_913304455_o.jpg13509556_811115175691064_2144618231_o.jpg01-81772607_2195853774043730_6131291197743824896_n.jpg12675048_759709644164951_1314646820_o.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0006.jpgDSC06804.JPG13679905_828193493983232_7840102861782994256_o.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0009.jpg14798953_976135792509810_555256051_n.jpg13035465_1320792447934864_1667889202_o.jpg01-49899274_321047128507010_3181543736576311296_n.jpgDSC06829.JPG51855812_144948126459941_7786123074482470912_n.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0010.jpg02-49948782_399596797451898_3687819341669072896_n.jpg82105012_467410797233158_2387008987640889344_n.jpg12335887_10205649757032264_1423102741_n.jpg
 • หน้าแรก

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าวงานกิจการสภา

อ่านทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

djembed

หมวดข่าวกองคลัง

02 เมษายน 2563
hits (23 hits)
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้าโรงเรียนศักดิ์สุ ...
31 มีนาคม 2563
hits (31 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๖๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ ต ...
26 มีนาคม 2563
hits (36 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง Rotosure รุ่น Profassional จำน ...
26 มีนาคม 2563
hits (12 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จ ...
26 มีนาคม 2563
hits (41 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉ ...
26 มีนาคม 2563
hits (28 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครง ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน ทต.แม่พริก

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายการเงิน ทต.แม่พริก
 4. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองการศึกษา

20 มีนาคม 2563
hits (46 hits)
เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก (ภาพ:ข่าว กองการศึกษาเทศบาลต ...
19 มีนาคม 2563
hits (45 hits)
เรื่อง งดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม ...
11 มีนาคม 2563
hits (60 hits)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเ ...
18 กุมภาพันธ์ 2563
hits (179 hits)
งานโครงการแข่งขันกีฬาแม่พริกเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๓ วัน เสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ...
12 มกราคม 2563
hits (113 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก โดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ได้จัดกิจกรรมวั ...
15 พฤศจิกายน 2562
hits (171 hits)
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปีงบประม ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองช่าง

23 มีนาคม 2563
hits (52 hits)
โครงการก่อสร้าง ไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้าโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาถึงห้าแยกห้วยเหนือ ...
28 กุมภาพันธ์ 2563
hits (63 hits)
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่พริก (ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก ...
18 ธันวาคม 2562
hits (133 hits)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๐๗​ ​สายบ้านท่าด่าน-บ้านวังสำราญ​ หมู่​ ๒ ...
02 ธันวาคม 2562
hits (118 hits)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๑๐​หนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง​ หมู่​ ๑ บ้าน ...
02 ธันวาคม 2562
hits (102 hits)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๑๙ บ.แม่พริกลุ่ม-บ.แม่เชียงรายลุ่ม(ช่วงที ...
16 ตุลาคม 2562
hits (152 hits)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๑๐ ​หนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง​ หมู่​ ๒ บ้า ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองสาธารณสุข

26 มีนาคม 2563
hits (67 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่พริกได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน และแผงจำหน่าย ...
01 ตุลาคม 2562
hits (146 hits)
เรื่อง กำหนดการดำเนินกิจกรรมตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแ ...
18 มิถุนายน 2562
hits (158 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมประชุมประชาคม บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลแม่พริก ...
09 มกราคม 2562
hits (339 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริกนำโดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักง ...
17 พฤศจิกายน 2561
hits (271 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก โดยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ...
09 พฤศจิกายน 2561
hits (336 hits)
เรื่อง กำหนดวันล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขฯ เทศบา ...
อ้านทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่พริก

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ๒๕๖๑

09 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

09 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

09 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

09 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

09 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev

ข่าว ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

www.krobkruakao.com

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

www.krobkruakao.com