รั
บแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

 

ของ  
เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Drag and drop files here or Browse
ขนาดไม่เกิน 2 MB