Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th///

ระบบค้นหา

 • คุณอยู่ที่ :
806-019.jpg806-09.jpg806-015.jpg806-02.jpg806-016.jpg806-06.jpg806-012.jpg806-05.jpg803-01.jpg806-014.jpg806-013.jpg806-018.jpg806-08.jpg806-03.jpg806-07.jpg806-017.jpg806-04.jpg806-010.jpg806-011.jpg

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

2021-01-07 140334.jpg

หมวดข่าวงานกิจการสภา

อ่านทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

28 ธันวาคม 2564
hits (43 hits)
เรื่อง กําหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํากึ่งถาวรแบบกล่องลวดตาข่ ...
02 ธันวาคม 2564
hits (63 hits)
เรื่อง กําหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ...
25 พฤศจิกายน 2564
hits (69 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ...
25 พฤศจิกายน 2564
hits (79 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ...
24 พฤศจิกายน 2564
hits (79 hits)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลตำบ ...
17 พฤศจิกายน 2564
hits (70 hits)
📍เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” 📢📢📢📢จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เ ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน ทต.แม่พริก

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายการเงิน ทต.แม่พริก
 4. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองการศึกษา

04 มกราคม 2565
hits (28 hits)
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนในกรณีพิเศษและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันควบคุมก ...
04 มกราคม 2565
hits (27 hits)
เรื่อง งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศ ...
22 พฤศจิกายน 2564
hits (124 hits)
"ผลการประกวดกระทงประดิษฐ์" ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปี 2564 ...
22 พฤศจิกายน 2564
hits (149 hits)
📸ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปี 2564 🗓เมื่อวันที่ 19 พฤศ ...
19 พฤศจิกายน 2564
hits (95 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก "เทศบาล เมืองแห่งความสุข" 📌เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต ...
16 พฤศจิกายน 2564
hits (125 hits)
🌕🏮เทศบาลตำบลแม่พริก นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกา นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองช่าง

02 พฤศจิกายน 2564
hits (144 hits)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๗ หมู่ ๕บ้าน ...
02 พฤศจิกายน 2564
hits (154 hits)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แม่พริก ซอย ๕ ถึง ซอยศูนย์เรียนรู้บ้านแม่พร ...
07 ตุลาคม 2564
hits (200 hits)
🎯เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” ⛑โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แม่พริก ...
05 ตุลาคม 2564
hits (208 hits)
🎯เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” #ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลแ ...
25 สิงหาคม 2564
hits (279 hits)
งานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองหนองก๋า หมู่ที่ ๒ บ้านท่าด่าน ต.แม่พริก อ.แ ...
25 สิงหาคม 2564
hits (333 hits)
งานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองหนองจิก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าด่าน ต.แม่พริก อ.แ ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองสาธารณสุข

30 ธันวาคม 2564
hits (16 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” #ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ว่า ...
22 ธันวาคม 2564
hits (47 hits)
#ดำเนินการตัดหญ้า เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่พ ...
07 ธันวาคม 2564
hits (48 hits)
✨เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” -------------------------------- 📌ดำเนินการสูบสิ่งปฏิก ...
01 ธันวาคม 2564
hits (101 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” #ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว ...
18 พฤศจิกายน 2564
hits (66 hits)
📣เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” #ดำเนินการตัดหญ้า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยต ...
17 พฤศจิกายน 2564
hits (61 hits)
📣เทศบาลตำบลแม่พริก “เทศบาล เมืองแห่งความสุข” 🗓วันพุธ ที่ 17 พ.ย 64 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม ...
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่พริก เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ๒๕๖๑
next
prev

สาธารณูปโภคเพื่อประชาชน